Kişisel Verilerin Korunması Politikası

JİNEKOLOG OP. DR. GÖKHAN ÇIRAGİL TÜP BEBEK MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 1. POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI
 2. TANIMLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kural Olarak Yasak Olması

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 3. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 5. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
 6. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 8. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması

3.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

3.3. Amaca Bağlılık, Sınırlı olma ve Ölçülülük

3.4. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

3.5. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

3.6. Veri Emniyeti İlkesi

3.7. Veri Minimizasyonu İlkesi

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA KANALLARI VE KULLANIM AMAÇLARI
 2. ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ
 3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
 6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

11.İLETİŞİM BİLGİLERİ

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER
 2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
 3. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI
 4. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
 5. YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

1. POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Tabipler Birliği 005044 no’lu Adana odası, 01/4850 kimlik kart numarası ile operatör jinekolog doktor sıfatıyla Reşatbey Mah. Atatürk Cad. GEN İş Merkezi Kat:2 No:6 01120 Seyhan/Adana adresinde mukim bulunan Veri Sorumlusu Jinekolog Op. Dr. Gökhan Çıragil (Kadın Hastalıkları ve Doğum Infertilite ve Tüp Bebek Uzmanı) Tüp Bebek Merkezinde (Merkez) yürütülmekte olan hekimlik faaliyeti kapsamında; hastalardan veya çiftlerden edilen edilen kişisel veriler hekim tarafından 1209 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasınba Dair Kanun  ve ilgili mevzuat ve uyarınca hekimlik hizmetinin sunulması ve taraflar arasında kurulmuş olan vekalet sözleşmesinin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak hasta ve çiftlerden ve ayrıca İşveren sıfatıyla da Çalışanlardan özel ve genel nitelikli kişisel veriler elde edilmektedir. Elde edilen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla, ve ilgili mevzuata uyum için gerekliliklerin layıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulmasını hedeflemektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası (Politika) ile tarafımızca kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmaktadır.

Bu Politika ile veri sorumlusu sıfatından kaynaklı olarak kişisel verilerin işlenmesinde esas aldığımız temel ilkelere yer verilmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetleri esnasında temel ilkelerden ödün vermeyerek azami uzum kararlılığı ile hareket etmekte ve başta T.C. Anayasası, KVKK ve 1209 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasınba Dair Kanun  ve  ilgili mevzuatla uyumlu şekilde kişisel veri işleme süreçlerini Kişisel Veriler Envanteri ile tespit etmiştir. Bu veriler; KVKK başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve işbu Politika’da belirtilen şekilde işlenmektedir.

2. KAPSAM

Politika; KVKK ve ilgili mevzuatta “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahibi gerçek kişiye ait kişisel veriler; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri kapsar. İlgili kişilere ait kişisel verilerin tarafımıza ulaştığı kanallar ve bu kanallardan ulaşan ilgili kişiler esas alınarak elde edilen kişisel verilerin toplanma yöntemi, toplamanın hukuki sebebi, işleme amaçları ve paylaşılan taraflara ayrıntılı şekilde ilgili kişilere sunulan Aydınlatma Metinleri’nde, Açık Rıza Metinleri’nde yer verilmekle birlikte işbu Politika’da bu hususları anlaşılır ve net bir biçimde kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

 

Anonim Hale Getirme

 

:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Açık Rıza

:

Kişisel verilerin işlenmesi işleminden önce ilgili kişiye yapılan aydınlatma neticesinde veri işlemek için alınan rıza beyanı

Aydınlatma Metni

:

Kişisel verinin hangi amaçla ne kadar süre saklanacağı, hangi yöntemle toplandığı, nasıl muhafaza edildiği ve 3. kişilerle paylaşılıp paylaşılmayacağı hususlarında ilgili kişiye yapılan açıklama

Başkanlık

:

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı

Envanter

:

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

İlgili Kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

İşleme

:

KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri

Kanun/KVKK

:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, banka hesap numarası vb. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi KVKK kapsamında değildir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul

:

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Kurum

:

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

VERBİS

:

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

Veri İşleyen

:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicili

:

Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi

:

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi

Silme

:

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Yok Etme

:

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

 

3. KİŞİSEL VERİSİ ELDE EDİLEN İLGİLİ KİŞİLER 

Tarafımızca kişisel verisi elde edilen ve işlenen İlgili Kişiler ilişkin tablo aşağıda yer almakta olup; işbu Politika’nın uygulama alanı ve kapsamı bu tabloda yer verilen ilgili kişilerle sınırlıdır.  Bu tanımlamalar dışında yer alan ilgili kişilerin talepleri de tarafımızca KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacaktır.

Çalışan Adayı

:

İstihdam Amacıyla Yapmış Olunan Görüşme Yapılan Kişi

Çalışan

:

İş Sözleşmesi İle Çalışan Kişi

Danışman

:

Uzmanlık Gerektiren Alanlarda Görüş Alınan Gerçek Kişiler.

Veli – Vasi – Temsilci

:

Hukuken İlgili Kişinin Yasal Temsilcisi Sıfatını Haiz Gerçek Kişi

Aile Üyeleri

:

Hasta yakınları hakkında Bildirimde Bulunulan Akrabaları

Hasta ve Tüp Bebek Çiftleri

:

Hizmetlerimizden Faydalanan Gerçek Kişi

Tedarikçi Ve İş Ortağı Yetkilisi, Hissedarı, Çalışanı

:

Herhangi Bir Şekilde İş İlişkisi İçerisinde Olduğumuz, Hizmet Aldığımız Tedarikçilerimizin Hissedarı, Çalışanları Ve Yetkilileri Ve/Veya Gerçek Kişi Tedarikçi

Ziyaretçi

:

Merkezimize gelmiş veya internet sitemizi Ziyaret Etmiş Gerçek Kişiler.

Üçüncü Kişiler

:

Hukuki Yükümlülükler Veya Uygulamalarımız uyarınca Kişisel Verisi İşlenen gerçek kişiler (Aile Bireyleri, Acil Durum İletişim Kişisi, Yakını Vb.)

 

4. ELDE KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Tarafımızca elde edilen ve işbu Politika’da belirtilen ilgili kişilerden elde edilen kişisel veri kategorilerine aşağıda yer verilmektedir.

Kimlik Verisi

 

:

TC Kimlik Numarası, Ad- Soyad, İmza, Medeni Hal, Doğum Yeri, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No/Sıra No, Cinsiyet, Yaşı, Kimlik Fotokopisi, Vergi Kimlik No, Uyruk

İletişim Verisi

:

Adres, İkametgah, E-Posta Adresi, Telefon Numarası

Özlük Verisi

:

Aile Üyesi Bilgileri,  Bordro (Maaş-Sgk Primleri ) , Çalışan Yan Hakları Ve Menfaatleri,  Çalışma Ve Vergi Bilgileri,    İstihdam Yeri, İşe Başlama- İşten Çıkış Tarihi, İş Sözleşmesi, Kademe, Pozisyon Görev Tanımı, Sgk No

Mesleki Deneyim Verisi

:

Diploma Bilgileri,  Eğitim Kurumu, İş Unvanı, Meslek Bilgisi, Öğrenim Durumu Ve Mesleki Lisans Bilgisi, Sertifikalar

Finansal Veri

:

Iban-Hesap Numarası, Kredi Kartı Bilgileri,   Maaş Bilgisi, Ücret değişiklik verileri

Çalışan Adayı Verisi

:

Özgeçmiş

Sağlık Verisi

:

Alerji Verisi, Ameliyat Verisi, Aşı Verisi, Düzenli Kullanılan İlaç Bilgisi, Engellilik Bilgisi, Geçmişte Görülen Tedavi Bilgisi, Tıbbî Görüntüleme Sonuçları, Hastalık Bilgisi, Hastalık Şikâyetleri, İstem Verisi, Kan Grubu Bilgisi, Kullanılan Cihaz Ve Protez Bilgisi, Kullanılması Planlanan İlaçlar, Laboratuvar Test Sonuçları, Muayene Ve Tedavi Bilgileri, Ön Tanılar, Reçete Bilgisi, Röntgen Ve Resimleri, Sağlık Geçmişi Bilgisi, Sağlık Raporu, Soy Geçmişi, Tahmini Doğum Zamanı, Test Bilgisi, Teşhis Bilgisi

Müşteri İşlem Verisi

:

Müşteri Fatura Bilgileri, Randevu Bilgisi

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar  

:

Fotoğraf, Sosyal Medya Hesap Bilgisi, Video Kaydı (Etkinlik, Proje Vb)

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri  

:

Adli Sicil Kaydı Vb

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER 

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılanmakta ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve KVKK’na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket ederek ve yüksek bir farkındalıkla bu ilkelere uyumlu olarak hizmetlerimiz sürdürülmektedir.

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kural Olarak Yasak Olması

Kişisel verilerin işlenmesinin kural olarak yasak olduğunun bilinciyle yalnızca mevzuat tarafından öngörülen sınırlar dahilinde, aşağıdaki sebeplere dayanarak kişisel veri işlenmektedir:

a. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri kişisel veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Veri, sahibinin açık rızası kapsamında ve açık rızada belirtilen amaçlarla işlenir. Kural olarak, işbu maddeni b, c, d, e, f, g ve h bentlerinde yer verilen şartların varlığı halinde kişisel veri sahibinin ayrıca açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, hukuka uygun olarak işlenir. Kanunlarda veri işlemeye izin verilen hallerde, ilgili kanunda yer alan sebep ve veri kategorileri ile sınırlı olarak veri işlenir.

c. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmenin kurulması veya ifasına dayalı olarak verisi işlenecek kişinin sözleşmenin taraflarından birisi olması koşuluyla) kişisel veriler işlenebilir.

e. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin kişisel verisinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişisel veriler işlenebilir.

g. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

h. Meşru Menfaatler Nedeniyle Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

İşlenen verilerin KVKK’da tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki durumlarda işlenebilir:

4.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

KVKK’nın 4.maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlemekte, “haklı menfaat” gözeterek çatışan menfaatleri dengelemeyi amaçlamaktayız. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin kullanım amacı hakkında net bilgi verilmekte ve veriler bu çerçevede işlenmektedir.

4.3. Amaca Bağlılık, Sınırlı olma ve Ölçülülük

İlgili kişinin verilerini açık rızası doğrultusunda hangi amaçlar için işleyeceğini elde etme amaçları belirler. Bu kapsamda ölçülü olarak işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır, veri işleme faaliyetleri esnasında gerekli olan veri asgari seviyede toplanır.

4.5. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

İşlediğimiz kişisel verilerin doğru olmasını sağlar, bunun için ilgili kişinin beyanlarına itibar eder ve gerektiğinde güncelliğine ilişkin teyit alır.

4.6. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Tarafımızca kişisel veriler meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. Kişisel veriler, yürütülmekte olan faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

4.7. Veri Emniyeti İlkesi

Teknolojinin gelişme hızının farkındalığıyla verilerinizin güvenliğinin sadece hukuki yöntemlerle sınırlı olmadığının ve teknoloji destekli yolların da esas alınmasının öneminin bilincinde hareket etmeyiz. Bu bağlamda veri emniyetini sağlamak için gereken tüm önlemleri almaya çalışılmaktadır.

4.8. Veri Minimizasyonu İlkesi

Veri Minimizasyonu İlkesi (“Data Minimisation”), verilerin toplama ve işlemenin amaca uygun olacak şekilde yeterli, ilgili ve sadece gerek duyulan verilerle kısıtlı olmak üzere toplanması ve işlenmesini ifade etmektedir. 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA KANALLARI

İşbu Politika’nın 4. Maddesinde yer verilen ilgili kişilerin, kişisel verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Bu kapsamda; kişisel veri elde etme kanalları esaslı olarak; kişisel verilerin toplanma yöntemi, hukuki sebebi, işlenme amaçları ve paylaşılmasına ilişkin hususlarda detaylı olarak aşağıda yer verilmiştir.  

5.1.       İş Gücü Planlaması ve İstihdam İhtiyacını Karşılanması Esnasında Elde Edilen Kişisel Veriler

İstihdam ihtiyacı nedeniyle Çalışan Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde istihdama aracılık eden Özel İstihdam Büroları, internet sitemiz ve info e-postası gibi mecralardan elde edilen ve referanslar tarafından iletilen Çalışan Adaylarının özgeçmişler kapsamında ve bu Adaylarla yapılan mülakatlara istinaden elde edilen kişisel veriler hekimlik faaliyetlerimizi faaliyeti sürdürmek amacıyla gerekli, yeterli ve nitelikli insan kaynağını istihdam etmeye yönelik meşru menfaat ve iş sözleşmesinin hazırlık aşamasının oluşturulması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5.2.       İşe Alım ve İş Sözleşmesinin Kurulması ve İfası Esnasında Elde Edilen Kişisel Veriler

İstihdam sürecinde İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerini ve iş sözleşmesinin ifası amacıyla; özgeçmişlerin toplanması, istihdam amacıyla yapılan mülakat, referans görüşmeleri ve özlük dosyasının oluşturulması esnasında ve ilgili mevzuata uygun faaliyetleri yürütme ilkesi kapsamında Çalışanların özel ve genel nitelikli kişisel verilerini elde etmektedir. Elde edilen bu kişisel veriler yasal yükümlülüklerimiz, iş sözleşmesinin ifası, önleyici sağlık tedbirlerinin alınabilmesi ve istihdam süresince oluşan meşru menfaatlerine uygun olarak ve bu hukuki sebeplerine dayalı olarak özlük dosyası oluşturmak suretiyle ve personelin hak ve menfaatlerinin takip edildiği fiziksel ve elektronik ortamlarda işlenmektedir.

5.3.       Gerçek Kişi Tedarikçilerden Elde Edilen Kişisel Veriler

Gerçek kişi tedarikçi arasında kurulan ticari ilişki kapsamında sözleşmenin kurulması, imzalanması ve ifası amacıyla yapılmış olan görüşmeler, toplantılar, ziyaretler ve sözleşmenin imzası sonrasında paylaşılan kişisel veriler sözleşmenin ifası ve ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi kapsamında meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak  tarafımızca işlenmektedir. 

5.4.       Hasta ve Tüp Bebek Çiftlerinden Elde Edilen Kişisel Veriler

Merkezimize başvuran hastalar ve tüp bebek çiftleri tarafından verilen bilgiler ışığında Hasta Çifti Değerlendirme Formu doldurulmakta, anemnez bilgileri elde edilmekte, tıbbi teşhiş ve tedavi amaçlı testlerden özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel veriler elde edilmektedir. Tüp bebek işlemine karar verilmesi halinde bu süreçte çiftler ve bebek/bebekler’e ilişkin de kişisel veriler elde edilmektedir. Hastalardan veya çiftlerden edilen edilen kişisel veriler hekim tarafından 1209 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasınba Dair Kanun  ve ilgili mevzuat ve uyarınca hekimlik hizmetinin sunulması ve taraflar arasında kurulmuş olan vekalet sözleşmesinin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve kişisel verinin elde edilme anında kişisel veri giriş kanalı esaslı olarak veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

5.5.       Santrale Gelen Aramalardan Elde Edilen Kişisel Veriler

Tarafımız ile iletişime geçmek amacıyla telefon numaralarınıza gelen sesli aramalar ile yapılan görüşmeler esnasında arama yapan gerçek kişi tarafından paylaşılan kimlik ve iletişim verileri hekimlik hizmetlerimizin sürdürülmesi ve talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi amacıyla işlenmektedir.  

Yapılan aramaların karşılanmasından evvel “Bu işlem esnasında elde edilen kişisel veriler Merkezimiz ile yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi amacı ile işlenmektedir. Görüşmemiz sırasında bize ileteceğiniz kişisel verilerinizi, kimliğinizi doğrulamak, size sunduğumuz hizmetlere ilişkin soru ve taleplerinizi yanıtlamak, beyanlarınızı ve şikayetlerinizi çözümleyebilmek maksadıyla işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgi için lütfen https://gokhanciragiltupbebek.com/kvkk internet sitemizi ziyaret ederek kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımızı inceleyebilirsiniz.” ifadesini içeren bir sesli anons oluşturulmuş ve katmanlı aydınlatma yapılmak suretiyle detaylı Aydınlatma Metnine erişmek için arayan kişi internet sayfamıza yönlendirilmektedir.

5.6.       Dijital İletişim Alanlarından Elde Edilen Kişisel Veriler

Sunulmakta olan hekimlik mesleğinin icrası kapsamında bilgilendirme amacıyla; sosyal medya, internet sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler, yapılan başvurular, bilgi veya randevu talepleri vasıtasıyla, tarafımızla iletişime geçen kişilerin kişisel verileri tarafımızca işlenmekte olup bu mecralardan kişisel verisini tarafımızla paylaşan kişisel veri sahipleri aydınlatılmakta ve veri sorumlusunun hekimlik mesleğinin icra edilebilmesi meşru menfaatine ve hekimlik sözleşmesinin kurulması aşamasında ve/veya ifası hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

6. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Hekimlik faaliyetlerimiz sürdürürken elde ettiğimiz kişisel veri sahibi ilgili kişiler KVKK’nın 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatmaktadır.

Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler ana başlıkları ile aşağıda yer almaktadır. 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili Kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer hakları

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma metinleri hazırlamıştır. Aydınlatma metinlerinin veri sahiplerine sunulmasının ardından, hekimlik faaliyetlerinin yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları temin edilerek hareket edilmektedir. 

KVKK’nın 28(1). Maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan hallerde aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28(2). Maddesi çerçevesince, aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6. AÇIK RIZA ALINAN HALLER

 • Çalışanlardan adli sicil belgesi alınması suretiyle özel nitelikli veri olan ceza mahkumiyeti verisinin işlenebilmesi amacıyla çalışanın açık rızasının bulunması,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve sair mevzuat ile acil durumlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla özel nitelikli sağlık verilerinin işlenebilmesi için çalışanın açık rızasının bulunması,
 • Merkezimize gelen veya sair yollardan iletişime geçen hastaların ve/veya Tüp Bebek çiftlerinin sağlık verilerinin sır saklama yükümlülüğü bulunmayan asistan ve mali müşavirimiz tarafından işlenmesine ilişkin açık rızasının bulunması,
 • Tüp Bebek çiftine ve/veya çocuğuna ait fotoğraf ve tüp bebek tedavisi görmüş olunmasına ilişkin sağlık verilerinin sosyal medya, internet sitesi veya akademik çalışmalarda işlenebilmesi için açık rızalarının bulunması,
 • Covid gibi pandemi durumlarında kamu sağlığının korunabilmesi amacıyla çalışan veya Merkezimize gelen ziyaretçilerin ateş ölçümü ve sair teşhis yöntemlerinin uygulanabilmesi için açık rızasının bulunması,

Durumlarında ilgili kişilerden açık rıza alınmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile tarafımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; tarafımıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, A bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini tarafımıza bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla aşağıdaki kapsamda yazılı olarak başvurabilir.

         Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

         İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,

         Noter vasıtasıyla,

         Güvenli elektronik imza ile,

         Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek,

         İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

Başvuruda aşağıda yer verilen hususlar bulunmak zorundadır.

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler

 

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir.  Başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edilebilir.

 

9.İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Unvan: Jinekolog Op. Dr. Gökhan Çıragil Tüp Bebek Merkezi

Adres: Reşatbey Mah. Atatürk Cad. GEN İş Merkezi Kat:2 No:6 01120 Seyhan/Adana

İletişim Linki ve e-mail adresi:  https://gokhanciragiltupbebek.com/ & info@gokhanciragiltupbebek.com

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

KVKK 12. Maddesine uygun olarak tarafımızca tarafından işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve/veya yaptırmaktır. Kişisel verinin mahiyetine uygun tedbirler alınmakla birlikte, özel nitelikli kişisel veriler daha sıkı güvenlik tedbirleri ile korunmaktadırlar. 

 1. Teknik Tedbirler

ü  Kişisel verilerin saklandığı elektronik ortamların ağ  ve uygulama güvenliği sağlanmıştır.

ü  Kişisel verilerin saklandığı elektronik ortamlar şifrelenmiştir.

ü  Uygulama desteği alınan yazılım firmaları ile gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. 

ü  Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

ü  Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişilerden danışmanlık alınmaktadır.

ü  İş yeri bilgisayarlarının şifreleri periyodik olarak değiştirilmektedir.

ü  Internet sitesi üzerinden toplanan iletişim bilgilerinin alanının altına KVKK metni eklenmiştir.

ü  Internet sitesi üzerinden toplanan olan veriler 6 aylık periyodlarla ilgili firma tarafından imha edilmektedir.

 

 1. İdari Tedbirler

ü Kişisel veriler, sadece gerekli olanlar işlenecek şekilde mümkün olduğunca azaltılmıştır.

ü Kişisel verilerin saklandığı fiziksel ortamlar kilit altında tutulmaktadır.

ü Çalışanlara KVKK hakkında farkındalık eğitimi verilmiştir.

ü Merkezimizde kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğine ilişkin uygulamaları içeren aynı zamanda Çalışanları bir farkındalık seviyesine taşımak üzere hazırlanmış olan KVKK ve ilgili mevzuata aykırı hareket eden Çalışan’lara ilişkin disiplin hükümleri tespit edilerek ilgili uygulamalara dercedilmiş ve Çalışanlar bu hususta bilgilendirilmişlerdir.

ü Çalışanlarla yapılan iş sözleşmelerine hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilişkili hüküm eklenmiştir.

ü İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Merkezimizce bu durum en geç 72 saat içinde ilgilisine ve Kurula bildirilir.

ü Kişisel verileri paylaşılan kişiler ile çerçeve sözleşme imzalanır yahut sözleşmelere eklenecek hükümler ile veri güvenliği sağlanır.

ü Merkezimizde kişisel verileri elde etme anında İlgili Kişiye aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir, açık rıza alınması gereken hallerde ilgili kişinin açık rızası alınarak kişisel verileri işlenir.

ü Saklama ve İmha Politikası hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

11.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde edilen kişisel veriler, hekimlik faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, tarafımızca kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Tababet Kanunu, KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre belirtilmemişse kişisel veriler aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak belirlenen süre boyunca saklanmakta ve bu sürenin hitamında imha edilmektedir. Dolayısıyla süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller istisna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Tarafımızca re’sen yahut sayfasında bulunan veri sahibi ilgili kişi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir.

Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Çalışan verileri ise İş Kanunu ve İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında 15 yıl süre ile saklanacaktır. Bahsi geçen zamanaşımı sürelerinin sona ermesinin ardından kişisel veriler; Saklama Ve İmha Politikası’nda yer alan usullerle tutanak altına alınmak suretiyle silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

12.   KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır.

Bu çerçevede, kişisel veriler ancak veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

 

KVKK’nın 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını İlgili Kişi’ye bildirmektedir. Aktarımda bulunulan kişiler, bu kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçlarına aşağıda yer verilmektedir.

 

AKTARIM YAPILAN TARAFLAR

TANIM

AKTARIM AMACI

Mali Müşavir

Fatura Bilgisi

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi

Acıbadem Hastanesi

Ad, Soyad, TCKN

Hastaların yönlendirilerek Tüp Bebek tedavilerinin yürütülebilmesi

Genetik Laboratuvarı

Genetik ve Sağlık Verileri

Testlerin yapılması ile test sonuçlarının alınabilmesi

Yaşam Laboratuvarı

Genetik ve Sağlık Verileri

Testlerin yapılması ile test sonuçlarının alınabilmesi

Sosyal Medya Ajansı

Fotoğraf, Tüp Bebek Tedavisi Görmüş Olma Bilgisi

Benzer durumda olan hastaların bilgilendirilmesini sağlamak

 

 

13.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da tarafımızca kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.

 

Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Merkezimiz ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.

14.YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Merkezimizin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikaları öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenecektir. Bu Politika internet sitemizde yayınlandığında yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Politika en güncel hali ile sitesinde yayımlanır.

Mevzuat hükümlerinin değişmesi halinde zaman zaman işbu Politika’da değişiklikler yaparak Politika’yı güncelleyecektir.   KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Hasta Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Ara
Online Randevu