İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 İşbu Aydınlatma Metni ile; Reşatbey Mah. Atatürk Cad. GEN İş Merkezi Kat:2 No:6 01120 Seyhan/Adana adresinde bulunan Veri Sorumlusu Op. Dr. Ibrahim Gökhan Çıragil(Kadın Hastalıkları ve Doğum Infertilite ve Tüp Bebek Uzmanı)  Özel Muayenehanesi (Muayenehane); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında işlenmekte olan ve https://gokhanciragiltupbebek.com/  internet sitemiz aracılığıyla elde edilen özel ve genel nitelikli kişisel verilere ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatması amaçlanmaktadır.   İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.  

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Muayenehanemiz tarafından kişisel verileriniz Muayenehanemizin internet sitesi (iletişim formu vb.) aracılığıyla yapılan başvurular, bilgi veya randevu talepleri vasıtasıyla, hasta ve hekim arasında 1209 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasınba Dair Kanun  ve ilgili mevzuat ve uyarınca hekimlik hizmetinin sunulması ve taraflar arasında kurulacak olan vekalet sözleşmesine hazırlık süreçleri ve sözleşmenin akdedilmesi esnasında elde edilen kişisel veriler sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun hekimlik mesleğini icra etmesinden kaynaklanan meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Muayenehanemiz tarafından aşağıdaki amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenecektir.

 • Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Muayene, Teşhis Ve Tedavi Sürecinde İletişim Kurulması ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hekimlik İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mevzuattan Kaynaklı Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Muayenehanemiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır:

 1. Sosyal medya hesaplarımızı ve internet sitemizi yöneten şirket ile,
 2. Hukuki bir ihtilaf olması halinde avukatlarımızla ve/veya adli ve idari mercilerle,
 3. Finansal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla mali müşavirimiz ile,,
 4. Mevzuattan kaynaklı hususlar olması halinde ve/veya talep edilmesi halinde yetkili adli ve idari merciler de dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen hakları ve talepleri hakkında https://gokhanciragiltupbebek.com/kvkk adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle başvuru yapması mümkündür.

 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir: 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ara
Online Randevu